CRANKSHAFT
CRANKSHAFT
PISTON, LINER, RING
PISTON, LINER, RING
VALVE, GUIDE, SEAT
VALVE, GUIDE, SEAT
CONNECTING ROD
CONNECTING ROD
CAMSHAFT
CAMSHAFT

MTU

GL REF. NO. ENGINE MATCHING
GCRMTU396 396 series: 6V396, 8V396 12V396, 16V 396 5550301820/42
GCRMTU2000 2000 series: 8V2000, 12V2000 16V2000 5360300021
GCRMTU4000 4000 series: 8V4000, 12V4000 16V4000 E524 030 11 20/42
GCRMTU1153 1153 -

MTU

GL REF. NO. ENGINE MATCHING
GCRMTU396 396 series: 6V396, 8V396 12V396, 16V 396 5550301820/42
GCRMTU2000 2000 series: 8V2000, 12V2000 16V2000 5360300021
GCRMTU4000 4000 series: 8V4000, 12V4000 16V4000 E524 030 11 20/42
GCRMTU1153 1153 -