CRANKSHAFT
CRANKSHAFT
PISTON, LINER, RING
PISTON, LINER, RING
VALVE, GUIDE, SEAT
VALVE, GUIDE, SEAT
CONNECTING ROD
CONNECTING ROD
CAMSHAFT
CAMSHAFT

MWM

GL REF. NO. ENGINE MATCHING
GCRMWM2016-1 2016 / 616 12213347 (3.887 kg) 12319561 (2 kg)
GCRMWM2020-1 2020 / 620 12452423, 12452583
GCRMWM2032-1 2032 / 632 ( 2 bolt ) 12284262
GCRMWM2032-2 2032 / 632 ( 4 bolt ) 12284279

MWM

GL REF. NO. ENGINE MATCHING
GCRMWM2016-1 2016 / 616 12213347 (3.887 kg) 12319561 (2 kg)
GCRMWM2020-1 2020 / 620 12452423, 12452583
GCRMWM2032-1 2032 / 632 ( 2 bolt ) 12284262
GCRMWM2032-2 2032 / 632 ( 4 bolt ) 12284279